Centrum likwidacji szkód:
661 403 863; 32 218 04 23
 
Pomoc drogowa:
609 820 785; 603 052 061
Ogólne warunki użyczenia samochodu zastępczego

Ogólne warunki użyczenia samochodu zastępczego

1. Niniejsze ogólne warunki użyczenia Samochodu Zastępczego / Demonstracyjnego określają zasady oddania do użytkowania Wypożyczającemu samochodu przez Auto – Centrum M.Z Kierat SP.J zwanym dalej Dealerem

2. Wypożyczający gwarantuje, że:

- podane przez niego dane są zgodne z prawdą,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

- posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, że nie jest pozbawiony mocą orzeczenia kompetentnego organu prawa do kierowania pojazdem mechanicznym.

3. Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany. Czas trwania umowy może zostać przedłużony jedynie za uprzednią zgodą Dealera. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie wcześniej ustalonym Wypożyczający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Dealera wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pojazdu w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą dobę. Niezależnie od powyższego Dealer uprawniony będzie do odbioru pojazdu Wypożyczającemu bez uprzedniego wezwania. Wypożyczający wyraża zgodę na odebranie pojazdu przez Dealera lub podmiot przez niego upoważniony z miejsca jego postoju. Wypożyczający zobowiązuje się nie utrudniać Dealerowi odebrania pojazdu oraz zapewnić mu wszelką konieczną do tego pomoc. W wyżej wymienionym przypadku Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić Dealerowi koszty poniesione w związku z odebraniem pojazdu, łącznie z kosztami interwencji podmiotów trzecich, holowania, transportu, dozoru, itp.

4. W dniu podpisania umowy Wypożyczający obowiązany jest zapłacić Dealerowi kaucję zwrotną w wysokości 1000zł.

5. W ostatnim dniu obowiązywania umowy Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić Dealerowi pojazd w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, z pierwotnym poziomem paliwa w zbiorniku paliwa, wszystkimi dokumentami i kompletnym wyposażeniem.

6. Jeżeli w trakcie odbioru pojazdu stwierdzone zostanie:

- nadmierne zabrudzenie pojazdu - Wypożyczający zapłaci Dealerowi karę umowną w kwocie 200 zł,

- niższy stan paliwa w stosunku do tego, jaki był podczas wydania pojazdu – Wypożyczający zapłaci Dealerowi karę umowną w wysokości 200 zł.

7. Wypożyczający zobowiązuje się, iż nie będzie używał pojazdu:

- do jazd wyścigowych, rajdowych, konkursowych, treningowych, itp.

- do nauki jazdy,

- do holowania innych pojazdów lub przyczep,

- niezgodnie z instrukcją producenta,

- niezgodnie z prawem, a w szczególności prawem o ruchu drogowym.

8. W czasie trwania umowy Wypożyczający:

- ponosi wszelkie koszty i ciężary związane z pojazdem, w tym koszty zakupu paliwa, parkingu, garażowania, napraw ogumienia z powodu uszkodzenia mechanicznego,

- zobowiązany będzie do niezwłocznego stawienia się na żądanie Dealera w celu umożliwienia mu kontroli stanu pojazdu i sposobu jego użytkowania,

- zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji obsługi i wszelkich zaleceń producenta pojazdu lub gwaranta, w szczególności dotyczących przeglądów okresowych, wymiany płynów i części eksploatacyjnych,

- dołoży wszelkich starań w celu zabezpieczenia pojazdu przed ewentualną utratą, uszkodzeniem bądź pogorszeniem jego stanu,

- zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Dealera o utracie pojazdu lub każdej usterce, wadzie, uszkodzeniu, innym zdarzeniu mającym wpływ na stan techniczny, walory użytkowe lub wartość pojazdu,

- ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, a także poniesie wszelkie koszty spowodowane użyciem pojazdu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i zasadami jego prawidłowej eksploatacji,

- w każdym przypadku powstania szkody polegającej na uszkodzeniu pojazdu, zobowiązany będzie do zapłaty Dealerowi jednorazowej opłaty udziału własnego w wysokości 1000 zł, a w przypadku pojazdu w klasie „D” opłata ta będzie wynosiła 2000 zł.

- w przypadku utraty pojazdu Wypożyczający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Dealera wartości rynkowej pojazdu z tym, że kwota podlegająca zapłacie pomniejszona zostanie o odszkodowanie wypłacone Dealerowi przez ubezpieczyciela.

9. Wyjazd pojazdem poza granice Polski wymaga uprzedniej zgody Dealera. W przypadku wyjazdu za granicę bez takowej zgody Wypożyczający zobowiązany jest do opłacenia kary pieniężnej w wysokości 2000 zł.

10. Za udzielenie organom ścigania lub innym uprawnionym organom informacji o użytkowniku pojazdu, Wypożyczający uiści opłatę zgodną z tabelą opłat Leasingodawcy samochodu Zastępczego / Demonstracyjnego.

11. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ostatnie artykuły

Centrum Likwidacji Szkód w Tychach

Miałeś wypadek lub kolizję drogową? Zgłoś szkodę u nas! Załatwimy...

Pomoc drogowa - Tychy

Potrzebujesz pomocy drogowej? Zadzwoń! Jesteśmy do Twojej dyspozycji zawsze,...

Usuwanie wgnieceń bez konieczności lakierowania...

Tylko w Auto-Centrum możesz skorzystać z nowoczesnych metod usuwania szkód....

Kategorie